พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จันทร์—ศุกร์ เวลา 09.30—16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ****เข้าชมฟรี *******
ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์


พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
               
Veterinary Anatomy Museum Department of Anatomy


          พ.ศ.2511 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โอนย้ายอาคารสถานที่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์มาตั้งที่เกษตรกลางบางเขน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ซึ่งมีศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ จักร พิชัยรณรงค์สงคราม เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก ได้ดำเนินการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์สำหรับนิสิตสัตวแพทย์ และเพื่อให้นิสิตได้มีการเรียนรู้จากร่างกายของสัตว์จริง จึงได้มีการเตรียมตัวอย่าง (specimen) ของสัตว์ขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
          


            พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ตั้งอยู่ที่บริเวณโถงชั้นล่างของอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์    คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ใกล้กับสภาวิจัยแห่งชาติ  ถนนพหลโยธิน มีพื้นที่ประมาณ 300 ตรม.
            ในระยะแรกได้ใช้ม้าเป็นตัวอย่างหลัก ต่อมาจึงได้มีการเตรียมตัวอย่างร่างกายจากสัตว์ชนิดอื่นด้วย อาทิ สุกร โค กระบือ รวมทั้ง สุนัข สัตว์ปีก และสัตว์ประเภทต่างๆ ในการเตรียมตัวอย่างนั้นมีทั้งที่เป็นโครงกระดูกของสัตว์ ร่างกายที่ดองด้วยน้ำยารักษาสภาพ อวัยวะภายในทั้งสภาพปกติและผิดปกติ และเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และทบทวนได้อย่างสม่ำเสมอ จึงมีการจัดเก็บโดยมีการเก็บรักษาคงสภาพด้วยวิธีต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการเตรียมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนด้วยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งการผลิตหุ่นจำลองให้มีสภาพคล้ายของจริง และมีการเก็บรวบรวมสะสมเรื่อยมา